21/08/2005

108 noms de Surya

Aum arunaya namah
Aum sharan-yaya namah
Aum karuna-rasa-sindhave namah
Aum asamana-balaya namah
Aum artara-raksa-kaya namah
Aum adityaya namah
Aum adi-bhutaya namah
Aum akhila-gama-vedine namah
Aum acyutaya namah
Aum akhilagnaya namah
Aum anantaya namah
Aum inaya namah
Aum vishva-rupaya namah
Aum ijyaya namah
Aum indraya namah
Aum bhanave namah
Aum indhira-mandiraptaya namah
Aum vandani-yaya namah
Aum ishaya namah
Aum supra-sannaya namah
Aum sushilaya namah
Aum suvar-case namah
Aum vasu-pradaya namah
Aum vasave namah
Aum vasu-devaya namah
Aum ujjvalaya namah
Aum ugra-rupaya namah
Aum urdhva-gaya namah
Aum vivasvate namah
Aum udhatkirana-jalaya namah
Aum hrishi-kesaya namah
Aum urjasva-laya namah
Aum viraya namah
Aum nirjaraya namah
Aum jayaya namah
Aum urudvaya-bhava-rupa-yukta-sardhaye namah
Aum rishi-vandyaya namah
Aum rugdhantre namah
Aum riksa-cakracaraya namah
Aum buja-svabhava-vittaya namah
Aum nityastutyaya namah
Aum bhukara-matrika-varna-rupaya namah
Aum ujjvala-tejase namah
Aum bhuksadhinatha-mitraya namah
Aum pushkaraksaya namah
Aum lupta-dantaya namah
Aum shantaya namah
Aum kanti-daya namah
Aum dhanaya namah
Aum kanatkanaka sushanaya namah
Aum khadyo-taya namah
Aum lunitakhila-daityaya namah
Aum satya-ananda-svarupine namah
Aum apa-varga-pradaya namah
Aum arta-sharanyaya namah
Aum ekakine namah
Aum bhagavate namah
Aum srushti-sthityantakarine namah
Aum gunatmane namah
Aum dhrini-bhrite namah
Aum brihate namah
Aum brahmane namah
Aum isvaryadaya namah
Aum sharvaya namah
Aum hari-dashvaya namah
Aum shauraye namah
Aum dasha-diksam-prakashaya namah
Aum bhakta-vashyaya namah
Aum ojas-karaya namah
Aum jayine namah
Aum jagad-ananda-hetave namah
Aum janma-mrityu-jara-vyadhi-varjitaya namah
Aum nityapada-samcara-ratha-sthyaya namah
Aum asura-raya namah
Aum kamaniyakagaya namah
Aum abjaballa-bhaya namah
Aum antar-bahih prakashaya namah
Aum acin-tyaya namah
Aum atma-rupine namah
Aum amareshaya namah
Aum parasmai-jyotishe namah
Aum ahaskaraya namah
Aum ravaye namah
Aum haraye namah
Aum param-atmane namah
Aum tarunaya namah
Aum tarenyaya namah
Aum grahanam-pataye namah
Aum bhaskaraya namah
Aum adi-madhyantara-hitaya namah
Aum saukhya-pradaya namah
Aum sakala-jagatam-pataye namah
Aum suryaya namah
Aum savitre namah
Aum kavaye namah
Aum narayanaya namah
Aum pareshaya namah
Aum tejo-rupaya namah
Aum Srim hiranya-garbhaya namah
Aum Hrim sampat-karaya namah
Aum Im istartha-daya namah
Aum suprasannaya namah
Aum shrimate namah
Aum sreyase namah
Aum saukhya-pradayine namah
Aum diptamurtaye namah
Aum nikhilagamavedhyaya namah
Aum nityanandaya namah


Surya  mantras : RAM Aum Hram Hrim Hraum Sah Suryaya namah

08:18 Écrit par Dharma Today | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.